Kabuki Japanese Restaurant
201 N San Fernando Blvd, Burbank CA 91502