Smithtown Seafood
501 W 6th St, Lexington KY 40508