Happy Bibim Bap House

635 Chemeketa St NE, Salem
(503) 585-1530