Hibachi Steak House & Sushi Bar

502 State St, Santa Barbara, CA 93101
(805) 966-6607