Jojo Restaurant & Sushi Bar

645 4th St, Santa Rosa, CA 95404
(707) 569-8588