Akida Japanese Restaurant
606 N Sheppard St, Richmond VA 23221