Spanish Tavern
103 McWhorter St A, Newark NJ 07105