Happy Bibim Bap House
635 Chemeketa St NE, Salem OR 97301