Sammy T's
801 Caroline St, Fredericksburg VA 22401